Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT


Posted on February 10, 2014 by HieuLe

Y BAN TRUY T TI ÁC ĐNG CNG SN VIT NAM
TRUNG TÂM ĐIU HP TRUNG ƯƠNG
P.O.BOX  No.6147, Fullerton, CA. 92834- USA
Bn văn s : 512/ Ngày12 tháng 5 năm 2012
_______________
THÔNG CÁO ĐC BIT
 
Nguyn Đc Xuân, k đã tham gia tàn sát trên 6000 ngàn thường dân Huế.
y Ban Truy T Ti Ác Đng Cng Sn Vit Nam khn cp thông báo cùng đng bào quc ni và hi ngoi mt s vic hết sc nghiêm trng, đó là:  Tên ti phm chiến tranh Nguyn Đc Xuân, k đã tham gia tích cc nht trong vic tàn sát trên 6000 ngàn thường dân Huế vô ti vào Tết MuThân 1968, có kh năng đã được sp xếp đ xut hin ti hi ngoi dưới nhng hình thc như: sinh hot ái hu C Đô Huế hoc ra mt thơ sách cá nhân, do mt vài t chc và cá nhân trong cng đng người Vit T Nn Cng Sn ti Bc và Nam California thi hành.
Nếu s vic ny xy ra, thì đây là mt hành đng công khai thách đ và khiêu khích cng Cng Sn Vit Nam đi vi cng đng Người Vit Chng Cng ti hi ngoi. Vì vy, y Ban TTTAĐCS xin khn cp thông báo cùng đng bào quc ni và hi ngoi vn đ này, đng thi cũng loan báo bin pháp đi phó ca UBTTTAĐCSVN đi vi Đng Cng Sn và tay sai ti hi ngoi như sau:
1)   y Ban Truy T Ti Ác Đng Cng Sn Vit Nam s trc din t cáo s hin din ca tên sát nhân Nguyn Đc Xuân vi các cơquan Cnh Sát đa phương, FBI, và B An Ninh Ni Chính Hoa Kỳ (Home Land Security).
2)   Yêu cu t hp lut Sư Quc tế OKT (Olthuis Kleer Towshend) ca y Ban Truy T Đng Cng Sn Vit Nam khi t và xin lnh Tòa bt gi tên ti phm chiến tranh Nguyn Đc Xuân theo th tc khn cp ti tòa án thuc Tiu Bang California, Hoa Kỳ.
3)   Truy t tt c nhng tên tòng phm trong âm mưu này: Đó là tt c nhng k đã: mi, giúp phương tin tài chánh, cha chp, cung cp phương tin di chuyn và nơi trú ng cho tên ti phm Nguyn Đc Xuân trong thi gian y có mt ti  Hoa Kỳ.
4)   Chúng tôi cc lc lên án nhng tên Vit Gian tay sai cho Đng Cng Sn VN ti hi ngoi và khn thiết kêu gi đng bào Vit  Nam T Nn Cng Sn tích cc tham gia biu tình rm r ti tt c nhng nơi d trù cha chp Nguyn Đc Xuân, bt k là nơi công cng hay tư gia.
Trân trng,
Tha y nhim UBTTTAĐCSV
Liên Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét