Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Thông tư của Ủy-ban yểm-trợ Phong-trào đòi Tự-Do, Dân-chủ và Nhân-Quyền tại Việt-NamThông tư của
   Ủy-ban  yểm-trợ  Phong-trào đòi Tự-Do, Dân-chủ và
                               Nhân-Quyền tại Việt-Nam

Trước những đòi hỏi cấp bách về Tự-Do, Dân-chủ và Quyền làm người của
đồng-bào trong nước và trước những sự đàn áp man rợ, xăm phạm đến tính
mạng của những nhà đấu tranh,

Trước tình trạng tham nhũng cướp của nhân dân từ những thành-phần cao
cấp trong  tà-quyền CS  tạo nên một xã-hội giai cấp với số lượng người dân
phải bỏ nước ra đi vì không thể sống dưới một chế-độ khắc-nghiệt khủng-
khiếp chưa từng có trong lịch-sử,

Hội-luận về Nhân-Quyền được tổ-chức tại  Nürnberg (CHLB Đức-Quốc)  vào
ngày 22.02.2014 tuyên-bố thành-lập
   Ủy-ban  yểm-trợ  Phong-trào đòi Tự-Do, Dân-chủ và
                               Nhân-Quyền tại Việt-Nam
nhằm những mục-đích như sau :
     1)  nêu cao lòng yêu nước và tình cảm ruột thịt của đồng bào hải ngoại
            trước sự thống-khổ của  đồng-bào trong nước
      2)  đoàn-kết mọi thành-phần yêu nước dưới lá cờ Tổ-Quốc nhằm có đủ
             sức chống lại ngoại xâm
      3)  tích-cực yểm-trợ các phong-trào đòi Tự-Do, Dân-chủ và Nhân-Quyền
             tại quê nhà

Ban Đại Diện lâm thời của Ủy-ban  gồm :
      -    Đại-diện            :    Ông Nguyễn-Ngọc Trinh
      -    Phó đại-diện    :    Ông  Bùi văn Tân

Vì tương-lai của dân-tộc và tiền-đồ của  Tổ-Quốc,  Ủy-ban thiết tha kêu gọi
sự góp sức và tâm trí của mọi thành-phần quan tâm đến hạnh-phúc của
toàn dân và sự toàn vẹn lãnh-thổ.

CHLB Đức-Quốc, ngày  22.02.2014
 Tm. Ban Đại Diện
Nguyễn Ngọc Trinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét