Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Nữ Đại Tá Mỹ gốc Việt

NTNgoc FYi -  Kính chuyển tiếp đến qVị NT/CH&TH
Nữ Đại Tá Mỹ gốc Việt - Đại Tá Danielle Ngô
\/www\.facebook\.com\/photo\.php?fbid=1496004810485530&set=a\.909936539092363\.1073741828\.100002280762698&type=3\0022 \\t \0022_blank\0022 "">

Vietnamese Lady Brigadier General. Very proud of the Vietnamese younger generations. God Bless Col. Ngô. 
Xin thượng đế phù hộ nữ Đại Tá Danielle Ngô. Chắc chắn chúng ta sẽ sớm có 1 nữ tướng gốc Việt đầu tiên trong QL Hoa Kỳ.

Other Bird Colonel of VN descent in the US Army: Col. Trần Chung. We admire and proud of them. 
We appreciate them and God Bless their families. Đại Tá Bộ Binh Trần Chung.
And US Navy Commander Cao Hùng. HQ Trung Tá.

Chúng ta cảm tạ họ, ngưỡng mộ và hãnh diện vì họ là người Việt Nam. Xin thượng đế phù hộ họ, gia đình họ, và Hoa Kỳ. 
God Bless them, their families, and God Bless America.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét