Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Melbourne: Biểu tình lên án CSVN bán nước, chống Trung Cộng xâm lược và thắp nến cầu nguyện cho VN


Công lao gì đảng cộng sản !..ngoại lai, tội ác, phi dân tộc !.!.!


Hoàn toàn vượt quá mi d tính ca BTC, đáp li kêu gi ca CĐNVTD/VIC theo s ước tính ca cnh sát thì đã có hơn 3000 người tham d cuc biu tình trước Tng Lãnh S (TLS) Trung cng, có l đây là  mt trong nhng cuc biu tình ln nht ti Melbourne (ngang nga vi s người tham d cuc biếu tình chng đài SBS đã cho phát hình chương trình VTV4 ca VC vào năm 2003).


Đ
đim tp trung là Federation Square tđó hình nh ni bt nht là mô hình ca cái giàn khoan HD981 đ t cáo s xâm ln trng trn ca Trung Cng.
Mô hình giàn khoan HD981
Đng bào t khp mi nơđã t tu v đim tp trung rt sm, già tr ln bé k c các em nh còn nm trong nôi (xe đy) hay còn bng bế trên tay đã cùng cha m anh ch em đi biu tình. Có mt s đng hương t các tiu bang xa và c nhng người va mi thoát ra khi "nhà tù ln" cũng có mt trong đoàn tun hành. Cđng nht là có nhng v vì tình trng sc kho phi ngi xe lăn cũng nc lòng đng hành  cùng mi người. Ngoài ra còn có cng đng Tây Tng cùng tham gia đ chia s nđau mt nước ca hai dân tc.
Già tr ln bé
Nhng v vì tình trng sc kho phi ngi xe lăn cũng nc lòng đng hành cùng mi người
Cng đng Tây Tng cùng tham gia đ chia s cái nđau mt nước ca hai dâtc
Trong s hàng ngàn người tham d có rđông các bn trđc bit là các em du hc sinh. Tuy mt s các em du hc sinh vn còn ln cn gia c đ và c vàng vì các em vn chưa hiđược v "lch s" ca lá c đ, nhưng hy vng vi li gii thích ca BTC thì các em cũng s hiđược phn nào ti sao c đ không th chp nhđược vì đó là mt lá c bán nước. Cũng có các em đã t ra rt hiu biết nhưng vn còn phi min cưởng chu s "ám nh" ca lá c đ vì mt lý do rđơn gin là các em còn phi tr vli Vit Nam.
C và biu ng đã không đ cho đoàn người biu tình mc dđã có khá nhiđng bào t đem c và biu ng riêng ca mình đến, cui cùng có ngườđã phi dùng đến nhng tm biu ng bng giy vi các hàng ch viết vi.

Cu
c tun hành bđu sau nghi thc chào quc k Úc-Vit và mt phút mc nim. Ai ai cũng hn h, hăng hái, mnh chân dn bước trêđođường dài gn 7 cây s đ đến TLS Trung cng. Vì s lượng người quá đông, l đường thì cht hp nêđoàn biu tình đã kéo dài trên mt cây s. Sau đó vì b đèn xanh đèđ ngđon nên cáđu cách cái đuôi cđoàn biu tình trên 2 cây s. Có nhng đođường thng tp nhưng khi  vào khong giđoàn tun hành dõi mt v phía sau, c gng hết sc mà vn không thđược cáđuô đâu.
Cuc tun hành bđu
C gng hết sc mà vn không thđược cáđuô đâu
Khi đi ngang qua các công viđy lá trên c, có nhiu em bé lăn vào tung lá vàng lên vui đùa thích thú
Đoàn tun hành kéo dài nhiu cây sđi qua các khu ph đông dân, đã thu hút được s chú ý ca các khách b hành và các ca tim, hàng quán hai bên đường. Qua các tm biu ng, banner bng Anh ngh cũng đã hiđược lý do và mc tiêu cđoàn biu tình đang tiến v đâu. Khi cáđu ca đoàn biu tình đến nơi thì đã có mt mt s đông đđng bào, đây là nhng ngườđến thng TLS Trung cng. Và  phi ch gn 1 gi đng h sau cái đuôi mi ti nơi.

Lúc đ
u cnh sát ch cho phép đoàn biếu tình đng trên l đường đi din vi TLS Trung cng. Sau đó vì lượng người càng ngày càng đông, cnh sáđành phi du di cho xung l đường. Nhưng cũng không đ ch, cnh sát phđóng đường li và cho đoàn người tiến ra na lòng đường. Giòng người như tháđ, c tiếp tc cun cuđ v, khi thy hàng ngàn người chen chúc nhau, đng ngi xếp lp thì cnh sáđành phi cho phép đoàn biếu tình tràn ngp hết lòng đường ch cha li mt khong nh l đường trước mt TLS Trung cng.
Đoàn biếu tình tràn ngp hết lòng đường ch cha li mt khong nh l đường trước mt TLS Trung cng (nm bên phi)
Nhng tiếng hô đá đo CSVN và CSTQ vang di c mt khu dân cư (TSL Trung cng nm trong mt khu dân cư) và kéo dài c gi đng h. Thượng To Thích Nguyên Tng, Thích Huyn Tôn, bà Trn Ngc Minh (m ca cô Đ th Minh Hnh) cũng đã có mt trong đoàn biu tình và góp tiếng t cáo CSVN bán nước và s xâm ln ca CSTQ. Em Khánh Vân cũng đã có bài phát biu chan cha tm lòng ca mt em bé thuc thế h th 3. Xen k là nhng bài ca đu tranh đã được hàng ngàn người, sc sôi tinh thn yêu nước, cùng ca vang đy hào khí. Riêng vi bn "Never Lose The Light" (nhc Tây Tng) cô Bo Kim đã din t đy cm xúc ni kh đau thng thiết ca mt dân tc mt nước, thúc dc người dân hãy cương quyếđng lên bo v t quc.
Bà Trn Ngc Minh (m ca cô Đ th Minh Hnh) góp tiếng t cáo CSVN bán nước và s xâm ln ca CSTQ
Riêng vi bn "Never Lose The Light" (nhc Tây Tng) cô Bo Kim đã din t đy cm xúc
Đ chm dt cuc biu tình, đng bào trêđường ra vđã được mđi lên, chà chân, đp lên 2 lá c đ - CSVN và CSTQ. Mt s đông người biu tình lđi b tr v Federation Square đ d bui thp nến cu nguyn cho Vit Nam. Mi ngườđu mi mt rã ri nhưng vn vui v thao thao trò chuyn trn sut chng đường v. V đến Federation trđã sp ti, ph đã lêđèn, trong khi ch đi mi ngườđã được cung cp thăn, nước ung do các nhà tài tr đài th.
Bu
i thp nến cu nguyđã din ra rt xúđng vi s tham d ca trên 1000 đng hương và các v đi din tinh thn tôn giáo. Tri tr lnh và đôi lúc có mưa lt pht nhưng lòng không lnh cũng không ngướt vì tri mưa.
Bui thp nến cu nguyđã din ra rt xúđng vi s tham d ca trên 1000 đng hương và các v đi din tinh thn tôn giáo
Tri tr lnh và đôi lúc có mưa lt pht nhưng lòng không lnh cũng không ngướt vì tri mưa
Trong phn cu nguyn, cô Thiên Thư vi mt ging đy cm xúđã đc li -

- Tri ân và t
ưởng nh công đc ca các bc tin nhân, anh hùng, lit n đã dày công dng nước và gi nước chng gic Tàu xâm lược

- Tri ân và t
ưởng nh đến nhng chiến sĩ đã hy sinh trong công cuc chng quân Tàu xâm lượđ bo v s toàn vn lãnh th, lãnh hi và tn vong ca Vit Nam

- T
ưởng nim cáđng bào và ngư dân Vit Nam đã b Tàu cng thm sát trong trn chiến tranh xâm lược biên gii Vit-Hoa năm 1979 và trong vùng bin Hoàng Sa-Trường Sa và biĐông

- T
ưởng nh, tri ân và cu nguyn cho các nhà tranh đu yêu nước hiđang b giam cm trong các nhà tù CS ch vì đã yêu nước đng lên chng gic Tàu xâm lược

Sau m
i li cu nguyn là các bài ca đu tranh - "Đáp Li Sông Núi", "Phi Lên Tiếng", "M K Con Nghe" (ngâm thơ), "Vit Nam TôĐâu?", "Anh Là Ai?", "Tr Li Cho Dân", "Hn Nam Quan". Quá xúc đng qua nhng li cu nguyn chân thành, thiết tha, qua nhng li ca, nhng câu thơ phát xut t tđáy lòng đã làm cho nhiu người không cđược nước mt, khóc trong m thm, khóc cho dân tc Vit Nam (hay cho chính mình!).

Ti
ếp theo nhng li cu nguyn là phn dâng hương ca các v đi din CĐNVTD/VIC, Tây Tng và ca các tôn giáo : Công Giáo, Pht Giáo, Cao Đài, Hoà Ho. Thay mt cho các v đi din tôn giáĐc Giám Mc Vincent Nguyn văn Long đã có li phát biu v hin tình nguy biến cđt nước. V đi din cng đng Tây Tng cũng đã sơ lược v s áp bc, sát hi và nguy him nht là chính sách đng hoá ca Trung cng đã và đang thc hin mt cách thâđc và bo tàn trên quê hương ca Ngài ĐĐt Lai Lt Ma.
Phn dâng hương ca các v đi din CĐNVTD/VIC, Tây Tng và ca các tôn giáo : Công Giáo, Pht Giáo, Cao Đài, Hoà Ho
Đc Giám Mc Vincent Nguyn văn Long đã có li phát biu v hin tình nguy biến cđt nước
Đ chm dt bui l, mi ngườđã cùng nhau đng lên, đưa cao tay, ca vang bài "Hi Ngh Diên Hng" -
Toàn dân! Nghe chăng? S
ơn hà nguy biến!

.....

(H
i) Trước nhc nước nên hòa hay nên chiến?
(Đáp) Quy
ết Chiến!
(H
i) Trước nhc nước nên hòa hay nên chiến?
(Đáp) Quy
ết Chiến!

.....

(H
i) Thế nước yếu ly gì lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!
(H
i) Thế nước yếu ly gì lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!

.....
Trước nhc nước nên hòa hay nên chiến? Quyết Chiến!
Cuc biu tình trước TLS Trung cng đ lêán CSVN bán nước, chng Trung Cng xâm lược và h trcho công cuđu tranh cđng bào trong nước đã quy t hơn 3000 người - đây là mt trong nhng cuc biếu tình ln nht ti Melbourne.

Vy thì cái gì đã đem mi người già tr ln bé, thuc mi thành phn, tôn giáo, ... đến vi nhau, đã làcht keo gn bó mi người li vi nhau?!

Đó chính là lòng yêu nước, không có gì khác hơn là lòng yêu nước và ch có duy nht lòng yêu nước!

Melbourne
18/05/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét