Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

THƯ MỜI : HỘI NVTNCS MOENCHENGLADBACH

Hoi NVTNCS.MG, goi Thu moi tham du Vinh Danh vaTiep  Ruoc La Quoc
 Ky Viet nam Cong Hoa va tuong nhiem 30.4. tai MG ngay 05.04.2014. va chuong
 trinh van nghe hat cho Que huong

           Kinh Goi:  Quy Chuc Sac Ton Giao.
                          Quy Lien Hoi NVTNCS, Quy Lien Doan CGVN,tai Duc
                          Quy To Chuc Dang phái, Cong Dong va Hoi Doan Ty nan CS tai Duc va lan Bang Au Chau, Hoa lan, Bì, Phap.
                          Quy Truyen thong bao Chi, Quy Dien Dan.
                          Quy Dong huong ty nan, Quy Than Huu xa gan.

           Hoi Nguoi Viet  ty nan Cong San Moenchengladach Nierderrhein NRW
           Chung toi kinh tuong duoc goi Thu Moi den Toan the Quy Hoi doan cung Quy Vi
           .

          - Chung toi han hoan chao don toan the Quy Vi, vao ngay 5.4.201 tai TP Moechengladabach
          - Chng toi, kinh nho Quy Hoi Doan, Quy Truyen thong, bao chi, Radio, dien dan, quy cac trang mang
            Web dua thong tin, va  xn  ho tro pho bien thu moi moi nguoi den tham du cho dong dao.
            Hoi MG xin cam ta  tri an.
         
                 Tran trong Kinh Moi.
            Hoi NVTNCS Moenchengladbach
                    Nguyen Van Ri

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét