Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Biểu tình phản đối hành động vô trách nhiệm ...

Ottawa, Canada 28-5-2016, trước toà đại sứ cuả bọn Việt gian Cộng sản buôn dân, bán nước.

Biểu tình phản đối hành động vô trách nhiệm của Nhà cầm quyền CSVN trước thảm họa môi trường trầm trọng ở 4 tỉnh Miền Trung Việt Nam

DPP_0039
DPP_0040
DPP_0042
DPP_0045
DPP_0046
DPP_0051
DPP_0052
DPP_0053
DPP_0055
DPP_0057
DPP_0060
DPP_0062
DPP_0069
DPP_0070
DPP_0071
DPP_0072
DPP_0073
DPP_0074
DPP_0076
DPP_0077
DPP_0079
DPP_0081
DPP_0082
DPP_0083
DPP_0085
DPP_0086
DPP_0089
DPP_0090
DPP_0093
DPP_0094
DPP_0095
DPP_0096
DPP_0098
DPP_0099
DPP_0102
DPP_0107
DPP_0112
DPP_0113
DPP_0114
DPP_0115
DPP_0116
DPP_0120
DPP_0121
DPP_0124
DPP_0126
DPP_0127
DPP_0128
DPP_0129
DPP_0131
DPP_0133
DPP_0134
DPP_0135
DPP_0136
DPP_0139
DPP_0141
DPP_0142
DPP_0143
DPP_0146
DPP_0147
DPP_0149
DPP_0152
DPP_0153
DPP_0156
DPP_0157
DPP_0159
DPP_0161
DPP_0164
DPP_0165
DPP_0167
DPP_0169
DPP_0172
DPP_0173
DPP_0174
DPP_0176
DPP_0177
DPP_0179
DPP_0181
DPP_0182
DPP_0184
DPP_0185
DPP_0188
DPP_0189
DPP_0190
DPP_0192
DPP_0194
DPP_0195
DPP_0196
DPP_0197
DPP_0199
DPP_0202
DPP_0203
DPP_0212
DPP_0214
DPP_0215
DPP_0219
DPP_0220
DPP_0221
DPP_0225
DPP_0229
DPP_0238
DPP_0240
DPP_0245
DPP_0247
DPP_0252
DPP_0260
DPP_0261
DPP_0263
DPP_0268
DPP_0272
DPP_0275
DPP_0277
DPP_0278
DPP_0279
DPP_0281
DPP_0283
DPP_0286
DPP_0287

http://vietnam.ca/bieu-tinh-phan-doi-hanh-dong-vo-trach-nhiem-cua-nha-cam-quyen-csvn-truoc-tham-hoa-moi-truong-tram-trong-o-4-tinh-mien-trung-viet-nam/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét