Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

ĐIỀU LỆ HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU


Chương I . KHÁI QUÁT

Điều 1 . Nay thành lập một hội đoàn với danh xưng: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Âu Châu, được gọi tắt : Hội Đồng Liên Tôn viết tắt: HĐLTVNTÂC, gồm các chức sắc và tín đồ các tôn giáo truyền thống của Việt Nam: Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo.

Điều 2 . Hội Đồng Liên Tôn có mục đích :
- Hướng dẫn tinh thần và đạo lý cho những người nguyên gốc là Việt Nam hiện sinh sống tại hải ngoại nói riêng, và cho tất cả người Việt Nam muốn theo đuổi một tôn giáo truyền thống của Việt Nam không bị chi phối bởi những giáo điều chính trị.

- Yểm trợ công cuộc tranh đấu vì tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Điều 3 . Trụ sở của Hội Đồng Liên Tôn được đặt tại nơi cư trú của Chủ Tịch Ban Chấp Hành. Trụ sở có thể được thay đổi theo quyết định của Hội Đồng Liên Tôn trong Đại Hội Thường Niên.

Chương II . TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ

Điều 4 . Hội Đồng Liên Tôn gồm có :
- Ban Chấp Hành: Chủ Tịch, các Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Ký, Phó Tổng Thư Ký, các Phụ Tá và Thủ Quỹ.
- Ban Cố Vấn : Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Ủy Viên.
- Ban Kế Hoạch : Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Ủy Viên.
- Ban Phụ Nữ : Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các Ủy Viên.
- Ban Thanh Niên-Sinh Viên : Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các
Ủy Viên.
Điều 5 . Tuyển chọn nhân sự.
1. Chủ Tịch Ban Chấp Hành và các Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành được bầu trong Đại Hội Thường Niên của Hội Đồng Liên Tôn, theo đa số quá bán, với nhiệm kỳ 2 (hai) năm. Chủ Tịch Ban Chấp Hành phải là một chức sắc tôn giáo, riêng Phó Chủ Tịch có thể là một vị chức sắc hay nhân sĩ.
2.Tổng Thư Ký, Phó Tổng Thư Ký, Phụ Tá và Thủ Quĩ: do Chủ Tịch đề cử và được Đại Hội Hội Đồng Liên Tôn thông qua, nhiệm kỳ là 2 (hai) năm.
3.Ban Cố Vấn : Mỗi tôn giáo thành viên của Hội Đồng Liên Tôn đề cử một vị đại diện, có thể là chức sắc hay nhân sĩ, để họp thành Ban Cố Vấn. Trưởng Ban Cố Vấn và các chức vụ trong Ban Cố Vấn do các thành viên Ban Cố Vấn tự chọn lựa.
4.Ban Kế Hoạch, Ban Phụ Nữ và Ban Thanh Niên-Sinh Viên  sơ khởi do Chủ Tịch Ban Chấp Hành đề cử Trưởng Ban, sau đó vị này được lưu dụng cho tới khi có khiếm khuyết mới được đề cử lại. Trưởng Ban sẽ tự chọn lấy Phó Trưởng Ban, Phụ tá và các Ủy Viên.**

Điều 6. Nhiệm vụ các thành viên trong Hội Đồng Liên Tôn.
  1. Chủ Tịch Ban Chấp Hành là đại diện chính thức của Hội Đồng Liên Tôn, điều hành mọi sinh hoạt, chủ tọa và điều hợp các buổi họp thường kỳ hay bất thường.
  2. Các Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành (Đệ nhất Phó Chủ Tịch, Đệ Nhị Phó chủ Tịch, Đệ Tam Phó Chủ Tịch): phụ tá Chủ Tịch và thay thế khi Chủ Tịch vắng mặt, theo thứ tự Đệ I, Đệ II và Đệ III Pho Chủ Tịch.
  3. Nhiệm vụ Tổng Thư Ký, Phó Tổng Thư Ký và Thủ quĩ :
* Tổng Thư Ký : soạn thảo các chương trình nghị sự của Ban Chấp Hành, thi hành chỉ thị và quyết định của Ban Chấp Hành, thông tri các sinh hoạt của Ban Chấp Hành và phổ biến tin tức đến các thành viên.
* Phó Tổng Thư Ký : có nhiệm vụ làm thư ký và lập biên bản
các buổi họp , lưu trữ hồ sơ và thư tín.
  • Thủ Quĩ : lo việc kế toán, quản trị tài sản của Hôi Đồng Liên Tôn nếu có.
  1. Ban Cố Vấn có nhiệm vụ góp ý kiến cho Ban Chấp Hành.
  2. Ban Kế Hoạch có nhiệm vụ nghiên cứu và đề nghị chương trình hoạt động trong các lãnh vực tôn giáo và nhân quyền
  3. Ban Phụ Nữ có nhiệm vụ phát triển giới phụ nữ và đề nghị chuơng trình hoạt động cho Ban Chấp Hành.
  4. Ban Thanh Niên-Sinh Viên có nhiện vụ phát triển giới thanh niên sinh viên và đề nghị chương trình hoạt động cho Ban Chấp Hành.

Chương III . NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH

Điều 7 . Hội Đồng Liên Tôn họp khoáng đại mỗi năm một lần để kiểm điểm các sinh hoạt đã qua, đưa ra những đề án công tác cho Ban Chấp Hành.
Đại hội bất thường của Hội Đồng Liên Tôn được nhóm họp khi có sự yêu cầu của Ban Chấp Hành hoặc quá bán tổng số thành viên Hội Đồng Liên Tôn.
Điều 8 . Thành viên mới gia nhập phải chấp nhận điều lệ của Hội Đồng Liên Tôn và được sự giới thiệu ít nhất của một thành viên Hội Đồng cũng như được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Hội Đồng Liên Tôn.

Chương IV. TÀI CHÁNH

Điều 9 . Hội Đồng Liên Tôn không thu nguyệt liễm hay niên liễm. Khi có nhu cầu cần thiết sẽ do các thành viên và các mạnh thường quân đóng góp.

Chương V . TU CHÍNH VÀ GIẢI TÁN

Điều 10. Nếu vì nhu cầu cần thiết, Bản Điều Lệ này sẽ được tu chính với sự chấp thuận của 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên (kể cả các người đã ủy quyền), trong Đại Hội Bất Thường của Hội Đồng Liên Tôn.

Điều 11. Hội Đồng Liên Tôn có thể được giải tán vì một lý do bất khả kháng. Việc giải tán phải được 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên (kể cả các người đã ủy quyền) chấp thuận, trong Đại Hội Bất Thường của Hội Đồng Liên Tôn.

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 12. Bản Điều Lệ Hội Đồng Liên Tôn Việt-Nam tại Âu-Châu này gồm có 6 chương 12 điều đã được chung quyết trong khóa họp Đại Hội Hội Đồng Liên Tôn lần thứ nhất tại Paris, thủ đô Pháp quốc, ngày 26 tháng 7 năm 2014.

*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét