Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

"Tuổi Trẻ Việt Nam và Cội Nguồn Dân Tộc"

               


Saturday, May 31, 2014

Vài hình ảnh: "Tuổi Trẻ Việt Nam và Cội Nguồn Dân Tộc" với diễn giả Võ Đại Tôn tại Hội Trường Buergerhaus Kirdorf, Bad Homburg v.d. Hoehe (Germany). Ngày thứ bảy 31.05.2014

"Tuổi Trẻ Việt Nam và Cội Nguồn Dân Tộc" với diễn giả Võ Đại Tôn tại Hội Trường Bürgerhaus Kirdorf Stedter Weg 40 61350 Bad Homburg v.d. Höhe Ngày thứ bảy 31.05.2014 Từ 14:30 giờ đến 24:00 giờ.
                                                          Saturday, May 31, 2014

Vài hình ảnh: "Tuổi Trẻ Việt Nam và Cội Nguồn Dân Tộc" với diễn giả Võ Đại Tôn tại Hội Trường Buergerhaus Kirdorf, Bad Homburg v.d.Hoehe (Germany). Ngày thứ bảy 31.05.2014

"Tuổi Trẻ Việt Nam và Cội Nguồn Dân Tộc" với diễn giả Võ Đại Tôn tại Hội Trường Bürgerhaus Kirdorf Stedter Weg 40 61350 Bad Homburg v.d.Höhe Ngày thứ bảy 31.05.2014 Từ 14:30 giờ đến 24:00 giờ.
---


2014-06-01 8:36 GMT+02:00 lmqpvn06 Vo <lmqpvn06@gmail.com>:
NGAY 01-6-2014
THUA QUY ANH CHI EM
NGAY HOM QUA, 31.5. SINH HOAT VOI TUOI TRE (SINH VIEN) THEO DU LUAN CHO BIET, RAT THANH CONG, CAC CHAU DA HIEU BIET THEM PHAN NAO VE BON PHAN VA TRACH NHIEM DOI VOI COI NGUON DAN TOC. BUOI NOI CHUYEN GOM TIENG ANH, TIENG VIET, TIENG DUC, TIENG PHAP, RAT SOI DONG VA CAM DONG.
CO NHIEU NGUOI THAM DU CHO BIET DAY LA BUOI NOI CHUYEN VOI TUOI TRE DAU TIEN TAI DUC DA THANH CONG NGOAI DU LIEU, TAO CHO CAC CHAU TINH THAN YEU NUOC COI NGUON DAN TOC VA TINH THAN TRACH NHIEM TRONG TUONG LAI:
TOI VO CUNG XUC DONG TRUOC SU LO LANG; THAO THUC NGAY DEM, TON CONG SUC VA TIEN BAC RIENG, DE TO CHUC THANH CONG BUOI SINH HOAT DAC BIET NAY. TOI XIN KINH DANG LEN TO QUOC NHUNG SU THANH TAM LO LANG CHU DAO VA SU DONG GOP CONG SUC, TAI LUC, CUA QUY ANH CHI EM VAO VIEC CHUNG CUA CHUNG TA.
HOM NAY, 01.6. 2014, TOI LEN DUONG QUA PARIS DE TIEP TUC CONG TAC, LONG NGAM NGUI XUC DONG PHAI TAM BIET QUY CHI EM, XIN NHAN CHO LONG THANH CUA TOI VA LOI TRI AN CUA MOT NGUOI KINH QUY VA TRAN TRONG TAM LONG CUA QUY ANH CHI EM TRONG SUOT THOI GIAN HON 1 THANG TOI SINH HOAT TAI DUC QUOC, VOI SU BAO BOC, GIUP DO, SAN SOC, CHU DAO MOI MAT MA QUY ANH CHI EM DANH CHO TOI VA TUYET MAI, NHU TRONG MOT DAI GIA DINH.
XIN CAU LAY HON THIENG SONG NUI VA THUONG DE BAN ON LANH XUONG CHO QUY ANH CHI EM VA GIA DINH, VA XIN CAU NGUYEN MONG SE CON DIP GAP NHAU.
DA TA.
VO DAI TON - TUYET MAI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét