Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Cập nhật Dự Luật S-219


From: Elizabeth May, MP
Date: Wed, Feb 25, 2015 at 7:50 PM
Subject: Cập nhật Dự Luật S-219
To: cluuvong@gmail.com

Tôi muốn tiếp nối theo một điện thư trả lời đã được gởi đến quý vị liên quan đến dự luật S-219 về Ngày Hành Trình Tìm Tự Do.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Tôi giữ vững lập trường ủng hộ cho việc lập ra một ngày để thừa nhận việc Nhập Cư của Người Việt tại Canada. Tuy nhiên tôi sẽ tìm cách tu sữa dự luật này theo chiều hướng đáp ứng được những quan tâm của người dân Canada gốc Việt liên quan đến ngày tháng mà dự luật đã đề nghị.
Những đóng góp vô giá của người Canada gốc Việt vào xã hội của chúng ta nên được ca tụng. Đồng thời không phải mọi thành phần của cộng đồng người Canada gốc Việt đều kỹ niệm ngày 30 tháng 4. Bởi sự đa dạng về quan điểm giữa cộng đồng người Canada gốc Việt, xem ra ngày 30 tháng 4 không mấy thích hợp trở nên ngày để làm lễ kỷ niệm.
Dự luật S-219 cũng nêu rõ những hành vi của Bắc Việt khiến cho (chế độ) Sàigòn sụp đổ vào năm 1975. Một đề tài thông dụng hơn là sẽ công nhận cuộc di dân vào Canada mà vẫn giữ được sự trung lập và bang giao tốt về ngoại giao với Việt Nam.
Tôi đã cảm kích khi lắng nghe hằng trăm thành viên của Cộng Đồng người Canada gốc Việt từ cả hai phía về vấn đề này. Tôi biết ơn quý vị về những ý kiến đóng góp và tôi nổ lực để cân bằng những quan tâm này. Do đó, tôi sẽ tìm cách tu sữa dự luật để cho cử hành lễ kỷ niệm vào ngày 27 tháng Bảy như là Ngày Hành Trình Tìm Tự Do để nhìn nhận quan điểm đa dạng về ý nghĩa lịch sử của ngày 30 tháng 4 đối với những người bị va chạm.
Ngày 27 tháng 7 năm 1979 là ngày đánh dấu chuyến bay đầu tiên của Không Lực Canada đến Toronto trong Công vụ Magnet II mang người Tỵ Nạn Việt Nam đến Canada .
Cám ơn quý vị rất nhiều đã chia xẻ mối quan tâm của quý vị với tôi.

Thành kính,
Elizabeth May, M.P., O.C.
Member of Parliament for Saanich-Gulf Islands
Leader of the Green Party
 
 
Email của bà Elizabeth May, Dân Biểu Quốc Hội Canada (Anh ngữ)

From: Elizabeth May, MP
Date: Wed, Feb 25, 2015 at 7:50 PM
Subject: Update on Bill S-219
To: cluuvong@gmail.com
 
I want to follow up on an email response sent to you regarding Bill S-219, the Journey to Freedom Day Act.

After careful consideration, I remain supportive of establishing a day recognize Vietnamese immigration to Canada. However, I will seek to amend the bill in a way that responds to the concerns of Vietnamese-Canadians regarding the date proposed by the bill.

The invaluable contributions of Vietnamese-Canadians to our society should be celebrated. At the same time, not all members of the Vietnamese-Canadian community commemorate April 30. Given the diversity of views within the Vietnamese-Canadian community, it may not be appropriate as a day of celebration.

Bill S-219 also singles out North Vietnam’s actions in the fall of Saigon in 1975. A more even-handed approach would recognize the exodus of boat people to Canada while maintaining political neutrality and good diplomatic relations with Vietnam.

I have appreciated hearing from hundreds of members of the Vietnamese-Canadian community on both sides of this issue. I am grateful for the feedback and I strive to balance these concerns. As such, I will seek to amend the bill to commemorate July 27 as Journey to Freedom Day, so as to acknowledge the diversity of opinion regarding the historical significance of April 30 for those impacted. July 27, 1979 marks the day when the first Canadian Forces plane arrived in Toronto under Operation Magnet II, bringing Vietnamese refugees to Canada.

Thank you very much for sharing your concerns with me.

Sincerely,
 
Elizabeth May, M.P., O.C.
Member of Parliament for Saanich-Gulf Islands
Leader of the Green Party

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét